" type="text/javascript"> te
Velkommen til Mørkveien 144! Presentert av Eiendomsmeglerfullmektig Elisabeth Moe v/Remax Eiendomsmeglingskontor avd. Ski
Velkommen til Mørkveien 144! Presentert av Eiendomsmeglerfullmektig Elisabeth Moe v/Remax Eiendomsmeglingskontor avd. Ski
Flotte naturskjønne omgivelser.
Flotte naturskjønne omgivelser.
Oppmålingen av tomtene på bildet er ca. estimert. Avvik kan forekomme.
Oppmålingen av tomtene på bildet er ca. estimert. Avvik kan forekomme.
Meget solrikt og dyrerikt område.
Meget solrikt og dyrerikt område.
Tomtene ligger kant i kant med jordet.
Tomtene ligger kant i kant med jordet.

Viken
Mørkveien 144

Prisantydning
Kr 1 400 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 1 443m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Mørkveien 144

Landlige omgivelser
Dyrerikt område
Kort avstand til Mørk Golfbane
Pent beliggende kant til kant med jorder
Gode solforhold
Mulighet for å bygge en stor enebolig

Tomt

1443 kvm. Eiet tomt

Tomtene har en fantastisk beliggenhet på toppen av en høyde, med solrike forhold og en nydelig utsikt. De ligger kant i kant med jorder, med et rikt dyreliv rundt seg.
Her er det muligheter for å bygge en stor enebolig.

Utdrag av kommuneplanen for Spredt boligbebyggelse:

På eiendommer mindre enn 25 daa med eksisterende bolig beliggende i område avsatt til
landbruk, natur og friluftsliv tillates en normal utvikling av boligtomten. Ved tilbygg og
påbygg av bolig, samt tilbygg og oppføring av garasje gjelder:

- Grad av utnytting skal ikke overskride %-BYA: 25 % eller BYA: 300 m²
- Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke være over 70 m² for uthus/garasje.
- Gesimshøyde for bolig: 6,0 m. Mønehøyde for bolig: 8,0 m. Gesimshøyde for pulttak/flatt tak for bolig: 7,0 m
- Gesimshøyde for garasje/uthus: 3,0 m. Mønehøyde for garasje/uthus: 5,0 m.
- Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 4,0 m.
- Minimum uteoppholdsareal: MUA = 200 m². Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser
medregnes ikke.
- Det tillates utbedring av avløpsanlegg på eksisterende boligeiendom.

Diverse

Mulighet for å koble seg på fibernett.

Det vil bli laget en privat vedlikeholdsavtale av veien, fra Mørkveien og til eiendommen.

Vi gjør oppmerksom på at oppmålingen på bildene er estimert verdi, og at avvik kan forekomme.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt, men kjøper må fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Tomten ligger noen få minutter med bil fra Spydeberg sentrum. I sentrum finner du blant annet bank, post i butikk, lege, tannlege, butikker, treningssenter, restauranter, all aktivitetshus, idrettsanlegg, m.m. Her er også flere barnehager og skole.

Det er flere gode turmuligheter i området, kort avstand til Mørk golfbane (ca. 6 km), som kan by på en 18-hulls bane og en 9-hullsbane, samt 9-hulls fotballgolf.

Spydeberg er en bygd og tidligere kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den ble opprettet 1. januar 1838 og i 2020 slått sammen med Askim, Eidsberg, Trøgstad og Hobøl kommuner til nye Indre Østfold kommune.

Spydeberg ligger ca. 50 kilometer sørøst for Oslo, og er en lang og smal bygd langs Glommas vestre bredd med et areal på 142 km² bor det 5500 innbyggere.

Etter at hovedveien (nå E18) og jernbanen (Østfoldbanen Østre Linje åpnet i 1882) ble anlagt tvers gjennom kommunen, har stasjonsbyen etter hvert utviklet seg til et lokalt lite handelssentrum. Her finner man differensierte vare- og tjenestetilbud.

Spydeberg er utnevnt som et trygt lokalsamfunn, og er med i det internasjonale WHO-nettverkene Safe Community og Norsk Nettverk av Helse og Miljøkommuner, og i Folkehelseprogrammet i Viken fylke.

Kommunen må karakteriseres som en tilflyttingskommune i Oslo-regionen. Dette tilskrives gode kommunikasjoner med bl.a. buss og jernbane. Avstanden inn til Oslo sentrum er ca. 45 km. Gode oppvekstvilkår gjør at mange barnefamilier etablerer seg her. Kommunen er den største vekstkommunen i Indre Østfold og i tillegg en av de største vekstkommunene i Østfold i forhold til prosentvis befolkningsøkning.

Næringsliv
Spydeberg har knyttet til seg en rekke industribedrifter til de sentrale områdene mellom Spydeberg sentrum og Knapstad. I kommunen finner vi også et aktivt landbruk og mange små og mellomstore bedrifter. Likevel pendler omtrent 70 % av arbeidstakerne her ut av bygda.

Spydeberg ligger meget gunstig til i forhold til Osloregionen med henblikk på framtidig næringsutvikling. Bo- og næringsområder ligger klare til å møte framtidige utfordringer. Kommunen definerer seg som en miljøkommune, hvilket krever et lokalt engasjement for å skape et trygt, aktivt og rikt liv for både unge og gamle.

Spydeberg er og har vært en aktiv folkehelsekommune. I dette ligger en positiv ressurs for framtiden.

Adkomst

Fra Heliveien: kjør inn på Mørkveien, etter 1,4 km sving til venstre opp til Mørkveien 142-146, ta til venstre ca. 120 meter etter avkjøringen, kjør ca. 100 m.
Tomtene ligger på høyre side.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Vei, vann og avløp

Privat vei.

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. Ny vannledning i 2019. Kjøper må bekoste påkobling.

Privat renseanlegg/avløp, må bestilles og settes inn av kjøper.

Reguleringsforhold

Området er regulert til Spredt boligbebyggelse iht. Kommuneplanens arealdel Spydeberg kommune 2016 - 2028 datert 10.03.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-))
--------------------------------------------------------
50 642,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 450 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Abonnementsgebyr per boenhet er kr. 1 688.
Ny pris per m³ vann er kr. 13,75.
Tilknytningsavgift er kr. 9 375. Kjøper må bekoste påkobling.

I spredt bebyggelse er det krav om eget renseanlegg til kloakk og avløp, det må opprettes privat septiktank. Kjøper må sette inn selv og beregne etter husstand.

Formuesverdi

Tomtens formuesverdi er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:


2020/1999068-1/200 Registrering av grunn
17.01.2020 21:00 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3014 Gnr:453 Bnr:1


2020/1999078-1/200 Bestemmelse om veg
17.01.2020 21:00 rettighetshaver:Knr: 3014 Gnr: 453 Bnr: 10
rettighetshaver:Knr: 3014 Gnr: 453 Bnr: 11

2020/1999078-2/200 Bestemmelse om kloakkledning
17.01.2020 21:00 rettighetshaver:Knr: 3014 Gnr: 453 Bnr: 10
rettighetshaver:Knr: 3014 Gnr: 453 Bnr: 11


I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.
Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.


Selgers forbehold
Selger forbeholder seg retten til å skille ut flere tomter på feltet i fremtiden. Dette inngår som en del av kjøpsgrunnlaget for tomtene.

Utbedring av vei og strøm skal gjøres i samarbeid med grunneier.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: Fastpris
Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 08.12.2020.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Jostein Engen
Daglig Leder/ Eiendomsmegler MNEF

Tel. 95 76 71 14
jostein.engen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 18.01.2021 16:11. Saksnr. 15-20-0031