" type="text/javascript"> te
Vågliveien 47 presenteres ved Eiendomsmegler MNEF Jostein Engen hos Remax i Ski
Vågliveien 47 presenteres ved Eiendomsmegler MNEF Jostein Engen hos Remax i Ski
Området er et veletablert og populært område i stadig utvikling.
Området er et veletablert og populært område i stadig utvikling.
Eiendommen ligger høyt og fint til i Våglia i Ytre Enebakk.
Eiendommen ligger høyt og fint til i Våglia i Ytre Enebakk.
Fra eiendommen er det kort vei til både barnehage og skole
Fra eiendommen er det kort vei til både barnehage og skole
Vågvann ligger en liten gåtur unna boligen og er en perfekt plass for bading, fisking, kajakk- eller kanotur.
Vågvann ligger en liten gåtur unna boligen og er en perfekt plass for bading, fisking, kajakk- eller kanotur.

Viken
Vågliveien 47

Prisantydning
Kr 2 300 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 625m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Vågliveien 47

Tomt

625 kvm. Eiet tomt

Diverse

Det foreligger forslag til situasjonsplan med mer i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven og evt. annet salgsmateriell kan mottas ved henvendelse til eiendomsmegler.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt, men kjøper må fylle ut fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt og fint til i Våglia i Ytre Enebakk. Området er et veletablert og populært område i stadig utvikling.

Kort vei til bussholdeplass nede ved veien.
Det er mange gode tilbud i nærområdet, enten det er butikker, flotte naturområder i østmarka, fritidssysler, kollektivtransport eller skoler.
Gangavstand til Våg senter (ca. 5 min gange) med diverse forretninger, kafè, apotek, vinmonopol, matbutikk m.m.

Kort vei til bussholdeplass ved veien med god kommunikasjon til Lillestrøm/Oslo/Ski.
Det tar ca. 15 min. med bil til Ski med bl.a. Ski storsenter med sine ca. 145 forretninger, kinosenter og gode togforbindelser mot Moss/Oslo. Ca. 25 min. med bil til Oslo og ca. 1 time med bil til Gardermoen.

Vågvann ligger en liten gåtur unna boligen og er en perfekt plass for bading, fisking, kajakk- eller kanotur. Vannet er også knyttet opp til flere vann, slik at man kan padle lengre turer om ønskelig.
Ved Vågvann er det opparbeidet en flott badestrand med sandstrand og gresslette, samt noe svaberg.

Gode jakt- og fiskemuligheter i omkringliggende områder.
Fra flere steder i Ytre Enebakk er det sti- og løypenett, samt 3 km. med lysløype, som er koblet opp mot det sentrale løypenettet i Østmarka hvor Vangen Skistue er et populært mål for mange.
Flere badevann i området.

Gangveien som ligger mellom Våglia og Riksveien strekker seg helt fra Vik i vest til både barne- og ungdomsskole i Øst. Som sikrer trygge skoleveien for barn og unge.

Ytre Enebakk har gode fritidstilbud, med mange forskjellige lag og foreninger. Jeger- og fiskeforening, korps og idrettslag med fine øvingslokaler, treningshall, fotballbaner m.m.
Vannskiklubb ved Mjærvann. For de som spiller golf er det 18-hulls golfbane mellom Mjærvann og Vågvann.

Adkomst

Enkel adkomst fra hovedvei.
Ved oppsatte fellesvisninger vil det bli skiltet med Re/Max Skilter.

Parkering

Det er avsatt plass til parkering på eiendommen.
Parkering på egen eiendom.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger for avløp
Vann leveres av Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA.
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Priser avløp:
Avløpsgeby 9.068,- Brukes for bygg med én boenhet (eneboliger, våninshus, hytter, etc., samt per boenhet over 100 m² i flermannsbolig)
Variabelt avløpsgebyr 9,89,- kr. pr. m³

Priser vannverk:
Grunngebyr:
Anleggsinnskudd, mva fritt (For boliger inntil 200 m² og næringsbygg inntil 400 m².)
Se vannverkets vedtekter § 6.3 Innskudd og gebyrer

Kr 25 000,-
Tilknytningsgebyr, mva pliktig Kr 12 500,-
Sum tilknytning inkl. mva Kr 38 500,-

Abonnementsgebyrer
Alle priser en oppgitt inklusive mva
Abonnementsgebyr pr. bo- og næringsenhet Kr 3 714,- pr. år inkl mva
Forbruksgebyr for abonnenter med vannmåler kr 17,48 pr. kubikkmeter
Forbruksgebyr for abonnenter uten vannmåler, gruppert etter boligens bruksareal (BRA) prisene er oppgitt inklusive. mva.

Reguleringsforhold

Området er regulert til boligbebyggelse iht. reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Reguleringsbestemmelser datert 13.05.2016, sist revidert 18.01.2017
Plankart med kartnr. 459: Vågliveien 43A, 43B og 45 følger vedlagt salgsoppgaven.

Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 35%. I beregning av BYA inngår garasjer, vei og hver parkeringsplass på terreng.

Planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Følgende er utdrag fra § 5 vedr. bebyggelse og anlegg:

§ 5.1 - Plassering av bebyggelse
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. Byggesoneforbudet fra
ledningsnettet er på 8 m, og det må ikke bygges nærmere enn 2 meter fra ledningsnettet.
Garasje eller carport med BYA inntil 50 m² kan plasseres med minste avstand 2,0 m fra
reguleringsgrensa mot vei forutsatt at innkjørselen er parallell med veien. Når innkjørselen til
garasje eller carport er vinkelrett på veien skal minste avstand til reguleringsgrensa mot vei
være 6,0 m selv om den generelle byggegrensa er 4,0 m.

§ 5.2 - Type bebyggelse og utnyttelsesgrad
Innenfor B1 kan det føres opp inntil seks boenheter.
Tillatt bebygd areal for B1 og B2 er på 35 % BYA. I beregning av BYA inngår garasjer og hver
parkeringsplass på terreng.

§ 5.3 Bebyggelsens høyde
Innenfor B1 og B2 skal bebyggelsens høyde (mønehøyde) ikke overstige 7,0
meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bebyggelsen kan
ha inntil 2 etasjer.

§ 5.4 Krav til uteoppholdsareal (MUA)
Det stilles krav til minste uteoppholdsareal (MUA) på 250 m2
for eneboliger, 200 m2 per boenhet for
tomannsboliger, og 100 m2 per boenhet for større bygg. Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i
beregningen av uteoppholdsareal. Snu-, parkerings- og kjøreareal medregnes ikke i MUA.

§ 5.5 Garasjer
Garasjer skal være i 1 etasje og mønehøyde skal ikke overstige 4,5 m målt fra garasjegulv.
Manøvrerings- og snuareal skal opparbeides på egen eiendom.

§ 5.6 Utomhusplan
Utomhusplan skal vedlegges byggesøknad i forbindelse med alle bygningsmessige tiltak.
Utomhusplanen skal være i målestokk 1:200 og skal vise:
- Tomtegrenser og byggegrenser (grunnkart og reguleringskart)
- Eksisterende og nytt terreng (punkthøyder/koter)
- Bygninger med kotehøyde gulvnivå
- Parkering og avkjørsel med stigningsforhold
- Overvannshåndtering
- Murer, gjerder og terrengtrapper
- Belegg og vegetasjon
- Renovasjon

§ 5.7 Støy
Ved bygging av boliger i området skal det dokumenteres at anbefalte støygrenser i
retningslinje T-1442 er innfridd.

§ 5.8 Universell utforming
All bebyggelse og utearealer innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om4
universell utforming i henhold til byggteknisk forskrift, jf. TEK 10 kap.8.

§ 5.9 Parkering
Følgende parkeringsbestemmelser er lagt til grunn i reguleringsbestemmelsene, jf. bestemmelser og
retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027 punkt 3.1.3.
Boenhet Ant. p-plasser
Enebolig 3
Boenhet > 60 m2 BRA 2,5
Boenhet < 60 m2 BRA 1,5

§ 5.10 Renovasjon
Renovasjon skal løses på den enkelte eiendom.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))
--------------------------------------------------------
73 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 373 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Eiendommen er pt. ikke knyttet til offentlig avløp, men det må påregnes kostnader ifm. ved tilknytning. Kommunens satser følger vedlagt i prospektet, og avregnes etter forbruk.

Formuesverdi

Tomtens formuesverdi er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras heftelsesfritt.

Det vil bli tinglyst en evigvarende veirett på eksisterende adkomstvei til naboeiendommen (gnr. 93, bnr. 126).
Tilsvarende rettighet vil også gjelde VA-ledninger (vann og avløp).

Det vil og bli tinglyst en rettighet for nabo eiendommene i gnr.90 bnr.283, samt bnr.286.
Som gir disse eiendommene rettighet til å ha kloakk/spillvannsrør og overvannsrør i grunnen under 93/128.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon fastpris kr 30 900,-
Oppgjør kr 6 900,-
Tilrettelegging kr 6 900,-
Markedspakke kr 6 900,-
Totalt kr 50 600,-

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 25.06.2021

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Jostein Engen
Daglig Leder/ Eiendomsmegler MNEF

Tel. 95 76 71 14
jostein.engen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 13.07.2021 08:31. Saksnr. 15-21-0010