Fasade
Fasade
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue
Stue mot kjøkken og soverom
Stue mot kjøkken og soverom
Bad
Bad
Bad
Bad
Hall
Hall
Soverom
Soverom
Hage
Hage
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
1. Etasje - 3D Floor Plan
1. Etasje - 3D Floor Plan

Østfold
St. Mariegate 43C

Prisantydning
Kr 1 150 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Leilighet
Byggeår 1920
Soverom 1
P-rom / BRA 51 / 51m²
Tomteareal 757m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til St. Mariegate 43C

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Sarpsborg med gangavstand til alle fasiliteter byen har å by på. For øvrig er det gangavstand til både bussterminal og togstasjon, samt flotte rekreasjonsområder som Glengshølen og Kulåsparken. Leiligheten ligger i 1. etasje. Parkeringsplass og bod tilkommer.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 61 m2
Totalt bruksareal: 51 m2
Totalt primærrom: 51 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 05.08.19 utført av Erik Laursen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:
Hall, stue, kjøkken, bad og soverom.

Parkeringsplass og bod tilkommer.

Tomt

757 kvm. Fellestomt.

Opparbeidet fellestomt med asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplasser.

Byggemåte

Ringmur av gråstein og betong. Dekker som trebjelkelag.
Utvendige vegger er mest sannsynlig en kombinasjon av reisverk og lett bindingsverk med utvendig kledning som er overflatebehandlet. Utvendig kledning skal være fra ca 2000.
Saltak i tre, tekket med betongtakstein.

Byggemåte er hentet fra en eldre takstrapport.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest finnes hos Sarpsborg kommune. Kopi kan fås hos megler.

Standard

Hele bygget og leiligheten ble ombygd og renovert ca 2000 og har standard fra denne tiden.

Badet er flislagt og har varmekabler på gulv og innehar dusjkabinett, servant og wc. Det er opplegg for vaskemaskin på badet.

Kjøkkeninnredning med profilerte fronter.

I hovedsak er det fliser og laminat på gulv, malt strie på vegger og malte tak.

Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger med boligen.

Adgang til utleie

Ja

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Sarpsborgs østre bydel. Det er gangavstand til barnehager, barneskole, ungdomsskole, idrettsanlegg og ellers alt av forretninger og andre fasiliteter byen har å by på. For øvrig er det gangavstand til både bussterminal og togstasjon, samt flotte rekreasjonsområder som Glengshølen og Kulåsparken.

Adkomst

Fra sentrum følger du Kirkegata østover og ta til venstre inn Oscar Pedersens vei. Ta så første vei til høyre inn i St. Marie gate og følg veien videre til du ser bygget med adresse St. Marie gate 43. Leiligheten ligger i 1. etasje.
Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Biloppstilling i bakgården.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Regulert område med formål bolig, forretning og kontor. Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Kvartal 100.
Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Boligen ligger innenfor foreløpig aktsomhetssone rundt Borregaard storulykkebedrift. Endelig hensynssone skal innarbeides i sentrumsplan som nå er under revidering. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg godt kjent med dette.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Informasjon om sameiet

Sameiet består av 6 leiligheter.
Leilighetens sameiebrøk er 50/522
Forretningsfører er Petter Skullerud

Vi gjør kjøper oppmerksom på at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. eierseksjonsloven § 23. Det følger av vedtektene at juridiske personer ikke kan kjøpe seksjoner i sameiet.

Dokumenter for sameiet kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,-))
--------------------------------------------------------
29 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 179 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er pr. år kr. 10 484,25 fordelt på 4 terminer. Eiendomsskatt utgjør kr. 2 700,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Felleskostnadene utgjør ca kr. 1 225,- pr. Mnd og inkluderer snømåking/strøing, felles forsikring av bygningsmasse, vedlikehold og varmtvann

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 359 841,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 295 427,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst seksjonering av eiendommen datert 13.08.2002. Megler besitter kopi av denne.

Det er i tillegg en bestemmelse om kloakkledning datert 30.09.1920. Denne finnes ikke i kartverkets arkiv.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Meglers vederlag

Ihht tvangsfullbyrdelsesloven bestemmelser.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 10.09.2019 11:11. Saksnr. 16-18-0143

empty