" type="text/javascript"> te
Greåkerveien 150 B
Greåkerveien 150 B
Greåkerveien 150B
Greåkerveien 150B
Kjøkken
Kjøkken
Corona
Corona
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Spisestue
Spisestue
Stue
Stue
Stue
Stue
Bad
Bad
Bad
Bad
Hall
Hall
Entre
Entre
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Terrasse
Terrasse
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Plan 3d 1. etasje
Plan 3d 1. etasje
Plan 2d 1. etasje
Plan 2d 1. etasje
Plan 3d 2. etasje
Plan 3d 2. etasje
Plan 2d 2. etasje
Plan 2d 2. etasje

Viken
Greåkerveien 150B

Prisantydning
Kr 1 490 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Enebolig
Byggeår 1920
Soverom 2
P-rom / BRA 72 / 106m²
Tomteareal 1 299m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Visning

26.05 18:30 - 19:30

Det vil bli gjennomført forholdsregler på visning. Ta gjerne kontakt for privat visning om ønskelig. Velkommen!

Velkommen til Greåkerveien 150B

Eierseksjon beliggende sentralt på Greåker med kort avstand til butikker m.m. God bussforbindelse til både Sarpsborg og Fredrikstad.

Areal

Totalt bruttoareal: 109 m2
Totalt bruksareal: 106 m2
Totalt primærrom: 72 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 20.04.22 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

1 299 kvm felles, eiet tomt.

Felles gruset gårdstun med Greåkerveien 150A.

Byggemåte

Sålefundamenter av betong på antatt fast grunn. Ringmur synes å være oppført i betong, men det kan heller ikke utelukkes at det er benyttet stein eller andre materialer. Ukjent drenering.
Yttervegger er trolig satt opp i bindingsverk fra byggeåret. Mye usikkerhet av tilstand grunnet alder. Utvendig trekledning av variert alder og standard. Mye av kledning går iflg. takstmann for langt ned mot bakken og vil kunne bli ødelagt av kapilæroppsug, så tiltak anbefales.
Mye av vinduer fremstår som nyere og i relativt god stand.
Sperretak i tre som syntes å være tekket med en form for profilerte stålplater av ukjent alder.
Renner, nedløp og beslag er også tilsynelatende i god stand.

Det vises til vedlagte tilstandsrapport av Terje Westby for en mer detaljert beskrivelse av eiendommens byggemåte og stand.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Innhold

Boligen går over to plan og inneholder:

1. etasje:
Vindfang/hall/trapperom, kjøkken, stue, bad, garasje og sportsbod.

Loft:
Trapperom, loftstue og 2 soverom.

Standard

Boligen ble i hovedsak totalrenovert innvendig i senere år og fremstår som lys og moderne. Arbeidene er gjort av forrige eier og det er ikke fremlagt dokumentasjon på hvem som har utført arbeidene.

Kjøkkenet er godt utstyrt og har malte profilerte fronter og integrerte tekniske artikler.

Badet fremstår som pent og moderne, men det er ikke fremlagt noen dokumentasjon for utførelsen slik at bakenforliggende arbeider som membran etc. er uklar. Det er ikke fall til sluk og badet er ikke utstyrt med avtrekk.

Innvendige overflater består av fliser og laminat på gulvene. Det er fliser og MDF plater på vegger. Malt og trepanel i himlinger.

Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger med boligen.

Adgang til utleie

Det er anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.
Korttidsutleie av hele boligen i mer enn totalt 90 døgn årlig er ikke tillatt, jf. eierseksjonsloven § 24, 7. ledd. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ingen pipestokk i boligen. Det er montert en luft-luft varmepumpe i boligen, men denne skal være defekt.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger med tilbaketrukket beliggenhet i Greåker sentrum med alle nødvendige fasiliteter i gangavstand fra eiendommen. Kort vei til barnehage, skoler og butikker. Gode kommunikasjonsmuligheter til Sarpsborg og Fredrikstad. Eiendommen grenser mot jernbanelinjen mot nord.

Adkomst

Følg Fv 109 og ta av mot Greåker/Opstad. Følg veien (svinger rundt i bue til venstre) under fylkesveien og jernbanen inn på Greåkerveien. Eiendommen er beliggende på venstre side med innkjøring rett før trafikkskole.
Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Parkering

Biloppstillingsmuligheter på gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 18.06.2015 avsatt til bebyggelse og anlegg.

Reguleringsplan under arbeid: Fv 109 Alvim - Rolvsøysund bru.

Arealplanene er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))
--------------------------------------------------------
38 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 528 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 14 568,- for inneværende år. Eiendomsskatt utgjør kr. 3 348,- av dette beløpet.
De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr. 703 317,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 2 531 942,

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
- Bestemmelse om vannledning, datert 30.05.1941.

Dokumentet ligger ikke lenger i arkivene til kartverket og er overført til statsarkivet.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 24.05.2020 22:41. Saksnr. 16-20-0008