" type="text/javascript"> te
Meieribakken-6-8098
Meieribakken-6-8098
Meieribakken-6-8099
Meieribakken-6-8099
Meieribakken-6-8100
Meieribakken-6-8100
Meieribakken-6-8097
Meieribakken-6-8097
Meieribakken-6-8101
Meieribakken-6-8101
Meieribakken-6-8102
Meieribakken-6-8102
Meieribakken-6-8103
Meieribakken-6-8103

Viken
Meieribakken 5

Prisantydning
Kr 700 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 1920
P-rom / BRA 58 / 58m²
Tomteareal 1 562m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Meieribakken 5

Frittliggende enebolig på stor eiet tomt.
Boligen er "ribbet" til reisverket innvendig, men det er gjort relative store arbeider på bygget både inn- og utvendig.

Areal

Totalt bruttoareal: 63 m2
Totalt bruksareal: 58 m2
Totalt primærrom: 58 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 02.09.20 utført av Terje Westby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

1 562 kvm eiet tomt.

Stor tomt som er relativt flat, vestvendt og solrik.

Byggemåte

Sålefundamenter av stein og betong. Kjellerløst. Innvendig så er det gruset mot grunnen slik at det er påtenkt støpt plate.

Yttervegger er sannsynligvis oppført i knubb. Utvendig trekleding som er overflatebehandlet.

Det er nyere vinduer med karmer og rammer i tre og isolerglass.

Saltak i tre tekket med takstein.

Det vises til vedlagte verditakst utført av Terje Westby for en mer detaljert beskrivelse av eiendommens byggemåte og stand.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Innhold

1. etasje: Åpent areal
2. etasje: Åpent areal

Standard

Eneboligen er "tom" innvendig og ubeboelig pt, men det er gjort store arbeider både inn- og utvendig på boligen med bla nye vinduer, kledning og yttertak. Innvendig er boligen "ribbet" til reisverket og det er oppført nytt etasjeskille samt isolert mot yttertaket.
Det er strøm til boligen og inn til et provisorisk sikringsskap. Dette er ikke fagmessig utført.
Det er videre lagt nye avløpsledninger inne i boligen, men det er ikke kjent om dette er fagmessig utført eller om dette er koblet opp til offentlig nett.

Oppvarming og ventilasjon

Ingen pipe eller ildsted er montert i dag. Ingen elektrisitet.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Diverse

Naboeiendommen Meieribakken 6 har tinglyst rett til vei over denne eiendom. Det er i dag opparbeidet en vei som går over eiendommen, men denne er ulovlig opparbeidet iht Sarpsborg kommune. Det må derfor opparbeides en ny lovlig trase over eiendommen. Dette er søknadspliktig og kjøper overtar alt ansvar og kostnad for å få formalisert dette. Kostnader ved opparbeidelse av ny vei skal deles på likt med Meieribakken 6.

Det er utført tildels store arbeider på eiendommen og det er trolig gjort mye jobb som egeninnsats. Alle interessenter anbefales derfor om å gjennomgå eiendommen nøye sammen med fagmann, før bindende bud blir avgitt. Det er kjøpers ansvar og kostnad at vei, el-anlegg og vann/avløp blir forskriftsmessig utført før boligen blir tatt i bruk.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Ise ca. 10 km nordøst for Sarpsborg sentrum. Nærmeste sentrale tettsted er Borgenhaugen som ligger ca. 7-8 km fra eiendommen og her finner du alle nødvendige fasiliteter.

Eiendommen ligger noe tilbaketrukket fra Fv 22, som går mellom Sarpsborg og Indre Østfold. Det er også bussforbindelser i begge retninger.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum: kjør over Sarpefossen og rett frem i 2 rundkjøringer. Hold så inn på Fv 22 Iseveien i den neste rundkjøringen og følg denne i ca. 5,5 km og ta til høyre når du kommer til Ise sentrum, inn Meieribakken.

Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Parkering

Parkering på egen tomt

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommuneplanens arealdel 2015-2026: Bebyggelse og anlegg, datert 18.06.2015.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Prisantydning inkludert omkostninger

700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
18 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
718 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kr 3 955,20 pr. år. Eiendomsskatt utgjør kr 2 095,20 av dette beløpet. For øvrig belastes det kun for renovasjon.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommene:

- Bestemmelse om vann/kloakkledning datert 09.07.1984 med dokumentnummer 306159.

- Bestemmelse om veg datert 02.01.2017 med dokumentnummer 1673.

- Bestemmelse om veg datert 07.11.1919 med dokumentnummer 900133 (ikke innhentet).

- Bestemmelse om elektriske kraftlinjer datert 23.11.1931 med dokumentnummer 900121 (ikke innhentet).

- Bestemmelse om adkomsrett datert 12.07.1996 med dokumentnummer 5389.

- Erklæring/avtale datert 10.09.1997 med dokumentnummer 7155: Forkjøpsrett til markedspris, disposisjonsrett over et areal, bestemmelse om veg.

- Bestemmelse om veg datert 06.10.2015 med dokumentnummer 918438.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Kopi av heftelser fåes ved henvendelse til megler.

Undersøkelse

Interessentene plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg vil det ofte være svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøperen og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg, samt av slik undersøkelse som også kjøper har anledning til å foreta.

Feil og mangler

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas som hovedregel i den stand den befinner seg. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det henvises i den forbindelse også til tvbl. § 11-40 og § 11-41.

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.

Rydding/rengjøring

Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendom som tvangsselges skal være ryddet eller rengjort ved kjøpers overtakelse. Kjøper må derfor være forberedt på selv å måtte besørge/bekoste dette. I tilfelle selger og kjøper avtaler at selger skal ordne rydding og rengjøring, vil ev. avtalebrudd fra selgers side normalt ikke berettige kjøper til prisavslag/erstatning i forbindelse med tvangssalget og/eller oppgjøret.

Budgivning

Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Overtakelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelse kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg.

Meglers vederlag

Satser fra Sarpsborg tingrett.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Geir Inge Rangøy Johannessen
Eiendomsmegler MNEF

Tel. 90 29 97 97
geir.johannessen@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 17.11.2020 12:31. Saksnr. 16-20-0115