Tuneveien-20-6
Tuneveien-20-6
Tuneveien-20-4
Tuneveien-20-4
Tuneveien-20-34
Tuneveien-20-34
Tuneveien-20-21
Tuneveien-20-21
Tuneveien-20-9
Tuneveien-20-9
Tuneveien-20-17
Tuneveien-20-17
Tuneveien-20-8
Tuneveien-20-8
Tuneveien-20-26
Tuneveien-20-26
Tuneveien-20-28
Tuneveien-20-28
Tuneveien-20-12
Tuneveien-20-12
Tuneveien-20-13
Tuneveien-20-13
Tuneveien-20-22
Tuneveien-20-22
Tuneveien-20-27
Tuneveien-20-27
Tuneveien-20-15
Tuneveien-20-15
Tuneveien-20-19
Tuneveien-20-19
Tuneveien-20-14
Tuneveien-20-14
Tuneveien-20-16
Tuneveien-20-16
Tuneveien-20-20
Tuneveien-20-20
Tuneveien-20-23
Tuneveien-20-23
Tuneveien-20-24
Tuneveien-20-24
Tuneveien-20-25
Tuneveien-20-25
Tuneveien-20-29
Tuneveien-20-29
Tuneveien-20-31
Tuneveien-20-31
Tuneveien-20-33
Tuneveien-20-33
Tuneveien-20-10
Tuneveien-20-10
Tuneveien-20-11
Tuneveien-20-11
Tuneveien-20-18
Tuneveien-20-18
Tuneveien-20-30
Tuneveien-20-30
Tuneveien-20-32
Tuneveien-20-32
Tuneveien-20-3
Tuneveien-20-3
Tuneveien-20-5
Tuneveien-20-5
Tuneveien-20-2
Tuneveien-20-2
Tuneveien-20-7
Tuneveien-20-7
Tuneveien-20-1
Tuneveien-20-1
Kart markert
Kart markert

Østfold
Tuneveien 20

Prisantydning
Kr 45 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1964
BTA 11826m²
Tomteareal 24 190m² (Festet tomt)
Energimerke E

Velkommen til Tuneveien 20

Tidligere Høgskolen i Østfold, på folkemunne kalt "Tekniker'n" skal selges. Eiendommen ligger åpent og luftig til på et høydedrag. Eiendommen ligger meget godt synlig om man benytter hovedveien inn mot Sarpsborg sentrum. Eiendommen har hatt en betydelig plass i Sarpsborgs historie siden den ble reist midt på 60-tallet.

Matrikkel

Gnr. 2063 Bnr. 1 Fnr. 390 og Gnr. 2063 Bnr. 1 Fnr. 256 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt, flott og sentralt beliggende til på Lande i Sarpsborg. Kort vei til Sarpsborg sentrum med alle fasiliteter, handelsområdet på Tunejordet, Tunevannet med flotte rekreasjonsområder, E6 og kollektiv transport.

Nærområdet

Området er i hovedsak bebygget med boligbebyggelse og noe næringsbebyggelse, samt offentlig bebyggelse langs Fv. 118 (Tuneveien).

Adkomst

Fra Oslo: Ta av ved Quality Hotell/badeland og følg veien mot Sarpsborg sentrum. Ta til venstre inn på Kirkeveien når du har passert Tune kirke/Tunevannet. Hold så til høyre inn på Kirkeveien og følg denne ca. 200 meter før du tar av til høyre på Trompetveien. Eiendommen er så beliggende i enden av gaten.

Kort om eiendommen

Tidligere Høgskolen i Østfold, på folkemunne kalt "Tekniker'n" skal selges. Eiendommen ligger åpent og luftig til på et høydedrag. Eiendommen ligger meget godt synlig om man benytter hovedveien inn mot Sarpsborg sentrum. Eiendommen har hatt en betydelig plass i Sarpsborgs historie siden den ble reist midt på 60-tallet.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg, selveier, som er oppført i 1964.

Byggemåte

Bygningen er fundamentert på fjell med betongpeler. Bærende konstruksjoner er i hovedsak av betong og delevegger i tegl. Etasjeskillere antatt med dekker av plasstøpt betong. Fasader er i hovedsak utført med frilagte betongelementer og platekledning med utenpåliggende herdet glass. Se forøvrig avholdt verdivurdering, vedlegg 14.

Innhold

Skolebygningen inneholder følgende:
- Kjeller: Teknisk rom og lager.
- Underetasje: Undervisningsrom, kontor og kantine.
- Første etasje: Undervisningsrom, kontorer, auditorium og bibliotek.
- Andre etasje: Undervisningsrom og auditorier.
- Tredje etasje: Undervisningsrom.
- Loftsetasje: Tekniske rom.

Garasjebygg inneholder 5 garasjer.

Areal

Bruttoareal: totalt ca. 11 826 kvm.

Skolebygning har et totalt areal på 11 743 kvm fordelt slik:
- Kjeller: 969 kvm.
- Underetasje: 3 799 kvm.
- Første etasje: 2 913 kvm.
- Andre etasje: 1 911 kvm.
- Tredje etasje: 1 911 kvm.
- Loftsetasje: 240 kvm.

Garasjen er på 83 kvm.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealer ikke er kontrollmålt. Arealene er hentet fra avholdt verdivurdering, vedlegg 14.

Standard

Det er avholdt en tilstandsrapport som interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med før evt. budgiving. Denne er fra 2017 og det tas forbehold for at tilstanden kan være dårligere i dag på noen områder enn det som fremkommer av tilstandsrapporten (se vedlegg 12). Selger oppfordrer budgivere til å befare eiendommen grundig sammen med fagkyndig før budgiving. Det samme gjelder tekniske registreringer utført av Norconsult i 2015 ifm utarbeidelse av forvaltningsplan for Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer, del 2. Se vedlegg 17.

Bygget er fra midten av 60 tallet, og det må påregnes at bygget har asbest. Det er saltutslag i kjeller, noe som kan tyde på at dreneringen ikke er god.

Byggets fasade av type "curtain-walls" med åpningsbare felter. Dette vil si at det ikke er vanlige vinduer som lett kan byttes. Noen av disse er i dårlig stand.

Mesteparten av tekniske anlegg er fra byggeåret; herunder hovedventilasjon, elektrisk opplegg, rør til varmeanlegg samt vann og avløpsrør. Avløpsrør av støpejern har de siste årene sprukket med påfølgende lekkasjer. Når lekkasjer er oppdaget har disse rørene blitt byttet fortløpende.

Kjøper er derfor innforstått med at det må påregnes betydelige kostnader forbundet med reparasjoner og utskiftinger for alle fag, herunder bygg, VVS og elektro. Selger fraskriver seg ethvert ansvar ved evt. funn av fukt, sopp, råte, skadedyr eller andre mangler på eiendommen.

Oppvarming

Eiendommen har både elektrisk og oljebasert fyrkjele. Den oljebaserte fyrkjelen slår inn/benyttes i den kaldeste tiden på vinteren. I følge vedlikeholds ansvarlig kan det benyttes bioolje på den oljebaserte fyrkjelen med enkle tilpasninger, noe som må gjøres før 2020.

Energimerking

Eiendommen er energimerket og har Oppvarmingskarakter Rød og Energikarakter E. Se vedlegg 13.

Annet

Grunnforhold - Grunnforurensning
Selger gjør oppmerksom på at eiendommen ikke er geoteknisk undersøkt. Eiendommen ligger i område med moderat til lav aktsomhet for Radon. Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Selger tar ikke ansvar for om det er vanskelige grunnforhold, som kan fordyre eller vanskeliggjøre et eventuelt byggeprosjekt.

Det samme gjelder ansvar for eventuell grunnforurensning. Selger er ikke kjent med at det foreligger grunnforurensning på eiendommen.

Bygningsforsikring
Staten er selvassurandør.

Vedlegg
- Vedlegg 1: Grunnbøker
- Vedlegg 2: Matrikkelrapport
- Vedlegg 3: Grunnkart
- Vedlegg 4: Plantegninger - rømning brann
- Vedlegg 5: Planopplysninger
- Vedlegg 6: Landsverneplan
- Vedlegg 7: Brev fra riksantikvaren
- Vedlegg 8: Kommunal informasjon
- Vedlegg 9: Kommunale avgifter
- Vedlegg 10: Leiekontrakter
- Vedlegg 11: Festekontrakt gjeldende for kjøper
- Vedlegg 12: Tilstandsanalyse
- Vedlegg 13: Energimerking
- Vedlegg 14: Verdivurdering
- Vedlegg 15: Kjøpekontrakt gjeldende for salget
- Vedlegg 16: Oppgjørsavtale
- Vedlegg 17: Forvaltningsplaner for Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer

Areal og eierform

Tomteareal er ca. 24 190 kvm på festet tomt.

Tomt og hage

Eiendommen er opparbeidet med grøntarealer i form av gressplen og trær, integrerte uteplasser og store asfalterte parkeringsområder.

Parkering

Garasjebygg med 5 garasjer, samt godt med parkeringsmuligheter på asfaltert plass(er).

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med Sarpsborg kommune for ytterligere informasjon om plansituasjonen før budgivning.

Eiendommen ligger hovedsakelig i uregulert område og omhandles av Kommuneplanens arealdel 2015-2026, med formål: Bebyggelse og anlegg, vei, se vedlagt oversikt fra kommunen. Se vedlegg 5.

En del av eiendommen omhandles av detaljregulering for Valaskjold sykehjem og omsorgsboliger datert 18.08.2011. I denne planen er ca. 3.4 mål avsatt til parkeringsplass, kjørevei, gang/sykkelsti og grønnstruktur. Se vedlegg 5.

Plan under arbeid: Fv. Tuneveien, oppgradering av kollektivholdeplasser. Denne planen grenser til eiendom: Kirkeveien 23-25. Se vedlegg 5.

Arealplanen er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.

Arealplanene inneholder ikke alle opplysninger knyttet til kulturminner. Tiltakshaver oppfordres til å sjekke kulturminnebaser.

Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med at kjøper selv må skaffe og bekoste de offentlige godkjennelser som er nødvendig for den bruk han vil gjøre seg av lokalene. Herunder søknad om bruksendring om nødvendig. Risiko for at bruksendring oppnås er kjøpers hele og fulle ansvar. Videre er alle kostnader som måtte oppstå som følge av offentlige krav ved bruksendring kjøpers ansvar.

Vern
Tuneveien 20 omfattes av Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet, der eiendommen er gitt verneklasse 2. Se vedlagte rapporter fra Landsverneplan for eiendommen i vedlegg 6.

Omfang av vernet gjelder skolebygningen med fløyer: Eksteriør og deler av interiør; hovedinngang/hall, hovedtrapperom i alle etasjer, kantine og tilstøtende foredragssal med adkomstgang fra hovedtrapperom. Deler av utomhusanlegg har vern, som vist på situasjonskart.

Vernet forplikter statlige eiere. Ved overdragelse til ikke-statlig eier vil verneklasse 2 opphøre.

Imidlertid opphører ikke eiendommens/bygningsmassens kulturhistoriske verdi. Både fylkeskommunen og kommunen er kjent med verneverdien, og det må påregnes at de vil ta dette i betraktning i sin saksbehandling, særlig i forbindelse med planer og tiltak etter plan- og bygningsloven. Dette betyr at det må forventes at kulturminnemyndighetene vil kreve at eksisterende verneverdige bygning med deler av utomhusområde gis hensynssone bevaring. Riksantikvaren har ved varslet salg tidligere anbefalt at vernet bør ivaretas gjennom hensynssone for kulturmiljø jfra Pbl § 12-6, se brev fra Riksantikvaren av 03.10.2017 i vedlegg 7.

Fylkeskommunen og kommunen er varslet om forestående salg.

For nærmere informasjon om vern vedlegges forvaltningsplan for Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer del 1 og del 2, se vedlegg 17.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen 2063/1/390:
- Dok 301509, datert 14.04.1965: Festekontrakt

Følgende er tinglyst på eiendommen 2063/1/256:
- Dok 304219, datert 22.12.1955: Festekontrakt

Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler, som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 45 000 000,-

Beregnet totalkostnad

45 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
1 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 45 000 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

1 126 222,- (Omkostninger totalt)

46 126 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Det ble betalt kr 28 475,- i kommunale avgifter i 2018.
Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Se vedlegg 9.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt vil bli beregnet ut fra en skattetakst som blir avholdt av Sarpsborg kommune. Skattesatsen er pt 7 promille for næringseiendom.

Ligningsverdi
Ligningsverdi er ikke satt da eiendommen er i statlig eie. Megler venter svar fra skatteetaten vedr. dette.

Leieforhold

Sykehuset Østfold leier eksklusivt ca. 4 229 kvm i tillegg til andel fellesareal, totalt ca. 5 338 kvm. Leiekontrakten løper til 31.01.2021, men kan sies opp av begge parter med 3 mnd varsel etter 01.02.2020. Videre har eiendommen 3 stk mindre leiekontrakter med teleoperatører som benytter deler av taket som basestasjon. Disse kontraktene er oppsigelige på gitte vilkår. Total leieinntekt på bygget er i dag ca. kr 5 100 000,- pr år. Se kopi av leiekontraktene, vedlegg 10.

Overtagelse

Snarest etter avtale med selger og senest høst 2019.

Andre opplysninger

Kjøpekontrakt gjeldende for salget
Vedlagt ligger ferdig utarbeidet kjøpekontrakt, som danner grunnlag for salget. Det forutsettes at Kjøper har gjennomgått denne og satt seg grundig inn i vilkårene før inngivelse av bud, se vedlegg 15.

Festeavtale
Vedlagt ligger gjeldende festekontrakt med en løpetid på 80 år fom 01.01.2019. Festeavgiften er kr 1 300 000,- pr år. Denne festekontrakten må fester akseptere tiltransportert seg ved signatur. Se vedlegg 11.

Solgt "som den er"

Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse og på de vilkår som fremgår av ferdig utarbeidet kjøpekontrakt som finnes som vedlegg 15.

Ved en eventuell mangelvurdering, fravikes avhendingslovens § 3-9 jfr 3-2, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
"dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller "dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for
eventuelle feil og ufullstendigheter i dokumentene, som Selger selv hadde faktisk kunnskap om. I og med at Selger er en del av staten er partene enige om følgende:

Selger har opplyst Kjøper om at Selger ikke har hatt anledning til å kontrollere oppfyllelsen av Selgers opplysningsplikt og plikt til å gi korrekt informasjon i henhold til ovenstående med andre enn de ansatte hos Statsbygg. Ved vurderingen av om det foreligger mangel skal Selgers kunnskap kun anses å omfatte den kunnskap som er tilgjengelig i Statsbygg.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder alle forhold rundt eiendommens grunnforhold.

Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende, dersom Kjøper ikke innen rimelig tid, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også slik at eventuell reklamasjon eller andre former for krav av Kjøper uansett senest kan fremsettes 1 år etter overtakelse.

Selger kan av Kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for konsekvenstap eller indirekte tap, jfr. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2)).

Eiendommen er ryddet og rengjort slik den fremsto på visning. Det vil ikke bli gjort ytterligere rydding eller rengjøring på eiendommen etter visning.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 19.03.2019 09:41. Saksnr. 17-19-0008

empty