" type="text/javascript"> te
Pellygata-7389
Pellygata-7389
Pellygata-7396
Pellygata-7396
Pellygata-42-7
Pellygata-42-7
corona
corona
Pellygata-42-5
Pellygata-42-5
Pellygata-42-4
Pellygata-42-4
Pellygata-42-3
Pellygata-42-3
Pellygata-42-6
Pellygata-42-6
Pellygata-7378
Pellygata-7378
Pellygata-42-10
Pellygata-42-10
Pellygata-42-11
Pellygata-42-11
Pellygata-42-12
Pellygata-42-12
Pellygata-42-13
Pellygata-42-13
Pellygata-42-14
Pellygata-42-14
Pellygata-42-15
Pellygata-42-15
Pellygata-42-16
Pellygata-42-16
Pellygata-42-17
Pellygata-42-17
Pellygata-42-18
Pellygata-42-18
Pellygata-42-19
Pellygata-42-19
Pellygata-42-8
Pellygata-42-8
Pellygata-42-9
Pellygata-42-9
Pellygata-7366
Pellygata-7366
Pellygata-7374
Pellygata-7374
Pellygata-7376
Pellygata-7376
Pellygata-7377
Pellygata-7377
Pellygata-7379
Pellygata-7379
Pellygata-7370
Pellygata-7370
Pellygata-7369
Pellygata-7369
Pellygata-7371
Pellygata-7371
Pellygata-7372
Pellygata-7372
Pellygata-7373
Pellygata-7373
Pellygata-7386
Pellygata-7386
Pellygata-42-20
Pellygata-42-20
Pellygata-42-21
Pellygata-42-21
Pellygata-7392
Pellygata-7392

Østfold
Pellygata 42

Prisantydning
Kr 15 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1897
BTA 815m²
Tomteareal 550m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Pellygata 42

Eiendommen er fullstendig omgjort og tilpasset til treningssenter og 9 leiligheter i 2017 og 2015. Eiendommen har et leieinntektspotensiale på ca kr 1,2 mill i året.

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 471 i Sarpsborg kommune

Viktig informasjon
Dette oppdraget forutsetter salg av Pellygata 42 AS, org.nr 917 964 777. Dette er hjemmelshaver til eiendommen.
Interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med selskapets regnskap, skattemessige avskrivninger samt gjøre sine skattemessige vurderinger som endel av et bud.
Konf. megler for årsregnskap, skattemelding mm.

Beliggenhet

Eiendommene ligger i østre bydel i Sarpsborg sentrum. Eiendommene ligger på hjørnet av Nansens gate og Pellygata i østre bydel. Pellygata 42 er en sentral og kjent sentrumseiendom i østre bydel som profilerer seg svært godt til trafikkbildet. Pellygata er hovedåren for buss inn og ut av Sarpsborg og går parallelt med byens hovedgate (og gågate), St. Marie gate. Rundt og ved eiendommen ligger en blanding av forretninger, servering, apotek, kontor og leiligheter.
Alle nødvendige fasiliteter i nærområdet. Avgiftsbelagte parkeringsplasser langs Pellygata og Nansens gate.
Nansensgate 11 har fasade og tilhørighet mot Nansensgate, men er integrert i tilstøtende eiendom mot Pellygata. Pellygata 42 har i hovedsak fasade mot Nansensgate.

Nærområdet

Rundt og ved eiendommen ligger en blanding av forretninger, servering, kontor og leiligheter.

Adkomst

Adkomsten for næringsdelen er på hjørnet av Pellygata og Nansens gate, men boenhetene har inngang via gårdstun fra Pellygata.

Kort om eiendommen

Eiendommen er fullstendig omgjort og tilpasset til treningssenter og 9 leiligheter i 2017 og 2015. Eiendommen har et leieinntektspotensiale på ca kr 1,2 mill i året.

Type, eierform og byggeår

Næ­rings­bygg, selv­ei­er, som er opp­ført i 1897 og moderni­sert/ombygd i 2015 og 2017

Byggemåte

Ringmur i granitt og betong. Øvrige konstruksjoner som vanlig trekonstruksjon. Saltak i tre tekket med takstein. Tilbyggene er oppført i lettklinker og lett bindingsverk i mer moderne rasjonell bygningskonstruksjon. Dekket som betong og element. Vinduer med rammer og karmer i tre og isolerglass.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra takstrapport utført av Terje Westby.

Innhold

1. etasje består av næringslokale (treningssenter p.t.) på ca 240 kvm. Øvrig areal består av 8 boder, mellomgang og trapperom for boligdelen i etasjeplan.

2. etasje består av tilsammen 9 leiligheter (hvorav 1 fremstår som rehabilitert, mens resten er nyoppsatte), samt felles trapperom. Leilighet 1 har et bruksareal på 82 kvm, leilighet 2 på 62 kvm, mens 3-9 har et areal på 26 kvm hver seg.

Alle leiligheter har egne boder.

Areal

Totalt areal: Bta 815 kvm. Bra: 764 kvm.

1. etasje: Bta 375 kvm. Bra 351 kvm.
2. etasje: Bta 440 kvm. Bra 413 kvm.

Standard

Eiendommen har vært gjennom store og positive tiltak siden forrige overdragelse i 2014/2015, og fremstår med ny standard i de fleste av arealene i begge plan.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og luft-luft varmepumpe.

Det er montert et stort ventilasjonsanlegg tilpasset de elementer som er i bygningene i dag.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

550 kvm. Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er så og si fullt utbygget. Det er dog et lite gårdstun for leilighetene.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende regler.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i regulert område og omhandles av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Kvartal 80, men formålene forretning, kontor mv. Plan godkjent 24.04.1984. Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Omhandles også av Kommunedelplan Sarpsborg sentrum 2019-2031 - sentrumsformål. Plan godkjent 20.06.2019. Sentrumsplanen går foran reguleringsplanen.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

* Bestemmelse om bebyggelse datert 27.11.1941: midlertidig skur av tre skal nedrives og fjernes straks bygningsrådet forlanger det.

* Erklæring/avtale datert 06.12.1982: byggeforbud på nærmere angitt avstand.

* Bestemmelse om adkomstrett datert 09.10.2015: bestemmelse om gangadkomst og benyttelse av uteplass med flere bestemmelser.

* Bestemmelse om adkomstrett datert 28.03.2017:

Megler besitter kopi av nevnte heftelser/rettigheter. Interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med disse.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen.

Prisantydning

Kr. 15 000 000,-

Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomselskapet Pellygata 42 AS som ønskes solgt. Årsregnskap mm fåes utlevert av megler. Interessenter må selv vurdere besparelser/kostnader ved å erverve selskapet i forhold til eiendommen.

Kommunale avgifter

Kr 53 460,- for 2019. Eiendomsskatt utgjør kr 17 493,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Næringslokalene er i sin helhet utleid til skyfitness AS.
Leieinntektene totalt på gården bør være ca kr 1,2 mill pr. år. Noen av leilighetene er pt ikke utleid, så dagenes leieinntekt er lavere, konf. megler

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 13.03.2020 15:41. Saksnr. 17-19-0043