" type="text/javascript"> te
Jernbanegata-4-17
Jernbanegata-4-17
Jernbanegata-4-13
Jernbanegata-4-13
Jernbanegata-4-12
Jernbanegata-4-12
corona
corona
Jernbanegata-4-1
Jernbanegata-4-1
Jernbanegata-4-10
Jernbanegata-4-10
Jernbanegata-4-11
Jernbanegata-4-11
Jernbanegata-4-2
Jernbanegata-4-2
Jernbanegata-4-3
Jernbanegata-4-3
Jernbanegata-4-4
Jernbanegata-4-4
Jernbanegata-4-5
Jernbanegata-4-5
Jernbanegata-4-6
Jernbanegata-4-6
Jernbanegata-4-7
Jernbanegata-4-7
Jernbanegata-4-8
Jernbanegata-4-8
Jernbanegata-4-9
Jernbanegata-4-9
HEGGEN-O
HEGGEN-O
Jernbanegata-4-20
Jernbanegata-4-20
Jernbanegata-4-21
Jernbanegata-4-21
Jernbanegata-4-22
Jernbanegata-4-22
Jernbanegata-4-18
Jernbanegata-4-18
Jernbanegata-4-14
Jernbanegata-4-14
Jernbanegata-4-19
Jernbanegata-4-19
Jernbanegata-4-16
Jernbanegata-4-16
Jernbanegata-4-15
Jernbanegata-4-15

Viken
Jernbanegata 4

Prisantydning
Kr 6 900 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Forretning
Byggeår 1989
BTA 603m²
Tomteareal 5 785m² (Festet fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Jernbanegata 4

Eiendommen ligger meget sentralt i Mysen sentrum ved jernbanestasjonen. Gangavstand til de fleste fasiliteter og offentlig kommunikasjon. Lokalene er utleid til Domstoladministrasjonen frem til 31.07.2024. Det har rådet noe usikkerhet rundt fremtidig organisering av domstolene, men 3. mars 2020 gikk regjeringen inn for å beholde antall domstoler.

Areal

Totalt bruttoareal: 603 m2

Innhold

Jernbanegata 4 med festetomt på 5 844 kvm er et større kombinasjonsbygg over 4 plan + kjeller med bl.a forretninger, kontor, leiligheter og parkeringsplasser.

Salgsobjektet er en del av Seksjonssameiet Stasjonen med org. nr 891 656 912 og består av seksjonsnr 2 (kjellerareal) og 10 (kontorlokaler) på eiendommen med gnr 230, bnr 432.

Seksjonene er utleid i sin helhet til Domstoladministrasjonen og benyttes av Heggen og Frøland tingrett beliggende i byggets 2. etg. Leieforholdet løper fra 1. august 2018 til 1. august 2023, hvoretter leieforholdet kan sies opp med 12 måneders varsel til fraflytting slik at leieforholdet i realiteten minimum løper frem til 31.07.2024. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden.

Leietaker har opsjon på forlengelse av leieforholdet i 2+2 år. Årsleie for 2020 er kr. 655 535,- + en andel av eiendommens årlige fellesutgifter. Seksjonssameiet Stasjonen består av tilsammen 14 seksjoner.

Leiekontraktens areal oppgir 603 kvm. Eierbrøken var opprinnelig basert på bruttoareal og indikerer at det faktiske
arealet kan være 688 kvm BTA. Bygningsmassen har vært foreslått oppmålt via sameiet.

Eierbrøk på enkeltseksjonene som er gjenstand for beregning av felleskostnader
(opprinnelig var eierbrøken basert på bruttoareal)
Seksjon nr. 2 53/10000 Lager i kjeller
Seksjon nr. 10 688/10000 Tingrettens lokaler

Tomt

5 844 kvm festetomt for hele sameiet som gjelder i 80 år regnet fra 1. juli 1988. Festekontrakten indeksreguleres hvert 10. år ihht KPI.t hvor basis for regulering er kr. 390.000 pr. 15. juni 1989. Seksjon 2 og 10 har en andel på 10,3% som pr i dag utgjør ca kr. 61.000,- og er en eierkostnad.

Standard

Kontorlokalene/seksjonen innehar en nøktern men god standard.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt i Mysen sentrum. Kort vei til alle fasiliteter og offentlig kommunikasjon.

Adkomst

Se vedlagte kartskisse.

Parkering

Tomten har flere egne p-plasser som driftes av en ekstern p-operatør på lik linje med øvrig parkering i området. Det er godt med parkering i umiddelbar nærhet.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Området er regulert til forretning, kontor og bolig.

Informasjon om sameiet

Seksjonssameiet Stasjonsveien

Forretningsfører er Bori AS

Sameiet er forsikret i Gjensidige Forsikring, polise nr. 85042272

Eiendommens utgifter

Felleskostnader utgjør for seksjon 2 og 10 tilsammen kr. 161 650,- og betales i 2 terminer i løpet av året. Dette viderefaktureres til leietaker.
Utleier betaler festeavgift som utgjør ca kr. 61.000 årlig.

Leieinntekter

Eiendommen er utleid til Domstoladministrasjonen og benyttes av Heggen og Frøland tingrett. Leieavtalen er nettopp forlenget med leieperiode 01.08.2018-01.08.2023, hvoretter leieforholdet kan sies opp med 12 måneders varsel til fraflytting slik at leieforholdet i realiteten minimum løper frem til 31.07.2024. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. Leietaker har opsjon på forlengelse av leieforholdet i 2+2 år. Årsleie for 2020 utgjør kr. 655.535,- som indeksregulers 1. januar hvert år med mai 2018 som utgangspunkt . I tillegg betaler leietaker for en andel av eiendommens årlige fellesutgifter samt for energi til eget forbruk. Utleier betaler festeavgift som p.t utgjør ca kr. 61.000 årlig.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- Dok 2663 datert 12.04.1989: Erklæring/avtale.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Solgt 'som den er'

Salget gjennomføres som salg av aksjer i hjemmelselskapet Rolfs Invest AS. Selger er Rolfs Holding AS.
Ved bud på aksjene i hjemmelselskapet bes budgiver beskrive sine skattemessige forutsetninger i tillegg til eiendomsverdien.

Aksjene, eiendommen og øvrige deler i selskapet overtas som de er, jfr. kjøpsloven § 19(1). Det foreligger en mangel hvis selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven §19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19(1) bokstav b. For at det skal foreligge en mangel etter kjøpsloven § 19(1) bokstav a er det likevel et vilkår at selger måtte kjenne til at opplysningen som selger har gitt var uriktig da denne avtalen ble signert.
Ved anvendelsen av §19(1) bokstav a og b hefter selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn selger (f.eks. tekniske rapporter, grunnanalyser, takster utarbeidet av personer engasjert av selger) selv om selger har gjort opplysningene tilgjengelige for kjøper.
Kjøper fraskriver seg herved enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger i medhold av kjøpsloven §19(1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, §3-8 og §3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag herunder også regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Eventuelle uriktige angivelser av eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne gi kjøper grunnlag for mangelskrav.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjon om eiendommen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.
Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Konferer megler for ytterligere informasjon. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 25.06.2020 13:41. Saksnr. 17-20-0011