" type="text/javascript"> te
Greåkerveien-129-markert 2
Greåkerveien-129-markert 2
Greåkerveien-129- markert
Greåkerveien-129- markert
Skjermbilde SeEiendom
Skjermbilde SeEiendom
Greåkerveien-129-drone-0002
Greåkerveien-129-drone-0002
Greåkerveien-129-drone-0003
Greåkerveien-129-drone-0003
Greåkerveien-129-drone-0005
Greåkerveien-129-drone-0005
Greåkerveien-129-drone-0007
Greåkerveien-129-drone-0007
Greåkerveien-129-drone-0009
Greåkerveien-129-drone-0009
Greåkerveien-129-drone-0011
Greåkerveien-129-drone-0011
Greåkerveien-129-drone-0013
Greåkerveien-129-drone-0013
Greåkerveien-129-drone-0015
Greåkerveien-129-drone-0015
Greåkerveien-129-drone-0017
Greåkerveien-129-drone-0017
Greåkerveien-129-drone-0019
Greåkerveien-129-drone-0019

Viken
Greåkerveien 129

Prisantydning
Kr 4 200 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
BTA 0m²
Tomteareal 3 279m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Greåkerveien 129

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Greåker Industriområde sier;
Næringsbebyggelse (N1)

a) Område N1 og N3 reguleres til område for næringsbebyggelse. I området tillates oppført kontor, lettere industri som service- og håndverksbedrifter og lager tilknyttet virksomhetene.
b) Grad av utnytting må ikke overstige %-BYA = 90 %.
c) Maksimal gesims- og mønehøyde er 12 m. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt bygget.
d) I området tillates kun frittstående bygninger, og fasaden mot Greåkerveien kan ikke være lenger enn 50 meter.

Ta kontakt med megler for å få tilsendt resten av dokumentet reguleringsbestemmelser.

Matrikkel

Gnr. 2075 Bnr. 362 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs Greåkerveien i det som tidligere var det originale sentrale Greåker vis a vis Greåker stasjon som er nedlagt. Avstanden til Fv 109 som forbinder byene Fredrikstad og Sarpsborg er meget kort.

Adkomst

Fra Oslo: kjør E6, ta av ved avkjøring 6 - Alvimkrysset, rett før sannesund bru. Ta til høyre i første rundkjøring og til venstre i neste, over jernbanebroen mot sentrum. Ta deretter første vei til høyre og deretter høyre igjen mot Greåker. Følg veien, eiendommen ligger på venstre rett før man ankommer Greåker sentrum. Man kan også enkelt nå eiendommen ved følge Fv 109 mot Fredrikstad, for deretter å kjøre av mot Greåker.

Kort om eiendommen

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Greåker Industriområde sier;
Næringsbebyggelse (N1)

a) Område N1 og N3 reguleres til område for næringsbebyggelse. I området tillates oppført kontor, lettere industri som service- og håndverksbedrifter og lager tilknyttet virksomhetene.
b) Grad av utnytting må ikke overstige %-BYA = 90 %.
c) Maksimal gesims- og mønehøyde er 12 m. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt bygget.
d) I området tillates kun frittstående bygninger, og fasaden mot Greåkerveien kan ikke være lenger enn 50 meter.

Ta kontakt med megler for å få tilsendt resten av dokumentet reguleringsbestemmelser.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier

Areal og eierform

3279 kvm. Eiet tomt

Grunnforhold, vei, vann og avløp

Selges som dem foreligger. Kjøper må selv gjøres sine undersøkelser vedr grunnforhold, tilkobling til vann/avløp og strøm.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Greåker industriområde.

Eiendommen ligger helt eller delvis innenfor et område med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Eiendommen ligger innenfor et område hvor det pågår reguleringsarbeid. Se plananalysen for mer informasjon. IC dobbeltspor - plan under arbeid: KDP InterCity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg. For ytterligere informasjon kontaktes Bane NOR.
Fv. 109 Alvim - Rolvsøysund bru - plan under arbeid: Detaljreguleringsplan for Fv. 109 Alvim - Rolvsøysund bru.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- Dok. 790040, datert 01.09.2016: Bestemmelse om adkomstrett, vei, vann/kloakk.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Kr. 4 200 000,-

Beregnet totalkostnad

4 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))

106 342,- (Omkostninger totalt)

4 306 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak/ Remax er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 09.10.2021 13:41. Saksnr. 17-21-0042