" type="text/javascript"> te
Image 02
Image 02
Image 01
Image 01
Image 03
Image 03
Image 04
Image 04
Page_00001
Page_00001
Page_00002
Page_00002
Page_00003
Page_00003
Page_00004
Page_00004
Page_00005
Page_00005
Page_00006
Page_00006
Page_00007
Page_00007
Page_00008
Page_00008
sitplan
sitplan
kontekst
kontekst
Sentrumsbilde
Sentrumsbilde
Tomtebilde
Tomtebilde

Viken
Dronningens gate 39 og Korsgata 10

Prisantydning
Kr 29 500 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 2021
BTA 0m²
Tomteareal 1 712m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Dronningens gate 39 og Korsgata 10

Salgsobjektet er aksjene i Dronningensgate 39 AS som er eier av gnr 1, bnr 776 og bnr 1512.
På tomtene med gnr 1, bnr 776 og 1512 er det ihht mulighetsstudie fra SG arkitekter prosjektert bygningene B, C og D med full parkeringskjeller, næringsarealer på gateplan ca 200 kvm BRA S og ca 4.800 kvm BRA S.
Husene har saltaksløsning og slektskap til omkringliggende bebyggelse.
Hus D er løftet opp til 8 etasjer, mens hus B og C er 6 etasjer.
Gnr 1, bnr 777 Grotterødgata 7 og 9 med tomtestørrelse 556 kvm er seksjonert i 8 seksjoner og beholdes slik den står.
Gnr 1, bnr 778 er ikke en del av prosjektet pr i dag, men det er likevel tegnet inn et bygg A med 4 etasjer.
Tilsammen utgjør disse fire matriklene hele kvartal 305.
Gnr 1, bnr 1512 er utleid med årsleie 686.000 og potensiale til ytterligere utleie av en kjellerleilighet som etter noe modifisering kan leies ut til anslagsvis årsleie 120.000. Oppgjør for eiendommen i 2021.

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 1512 og Gnr. 1 Bnr. 776 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen har svært sentral beliggenhet vis a vis Sarpsborg busstasjon og Storbyen kjøpesenter, i kvartalet mellom Dronningensgate, Korsgata, Grotterødgata og Storgata.

Nærområdet

Nærområdet består av sentrumsbebyggelse med bolig, handel, servicetilbud. Det er kun få meter til handelsområde, hotel, Glenghuset, bibliotek, Festiviteten og Kulåsparken. Ca 900 meter til togstasjon.
Det aktuelle byggeområdet ligger midt i skjæringspunktet mellom det urbane sentrum i Sarpsborg og småhuskvartalene i sør. Eiendommene 1/1512 og 1/776 ligger innenfor området markert som bykjernen (bysentrum) i ny sentrumsplan. Tomtas nordside langs Korsgata og Storbyen har potensiale for å bli en urban gate med utadvendte førsteetasjer og tilhørende gatesnitt. Langs Grotterødgata i sør er situasjonen en helt annen, med to-etasjes eneboliger og lavblokker. I øst ligger bygg registrert på Gul liste, som må hensyntas ved utbygging av tomta. I kvartalets nordvestre hjørne ligger en viktig lommepark. Kulåsparken ligger i umiddelbar nærhet til kvartalet. Tomta ligger dermed attraktivt til nær både by og rekreasjonsarealer. Kvartalet er lite, og småkvartalene er stedstypiske i Sarpsborg sentrum. Det er derfor lagt opp til å beholde kvartalsstrukturen. Ved å legge bebyggelsen i kvartalets randsone frigjøres størst mulig areal til uteoppholdsareal innad i kvartalet. En bebyggelse på tomta bør kunne tilrettelegge både for en videreutvikling av Korsgata som urban gate, ivareta lave saltakshus i sør, samt offentlige funksjoner og bebyggelse på gul liste i øst.

Kort om eiendommen

Salgsobjektet er aksjene i Dronningensgate 39 AS som er eier av gnr 1, bnr 776 og bnr 1512.
På tomtene med gnr 1, bnr 776 og 1512 er det ihht mulighetsstudie fra SG arkitekter prosjektert bygningene B, C og D med full parkeringskjeller, næringsarealer på gateplan ca 200 kvm BRA S og ca 4.800 kvm BRA S.
Husene har saltaksløsning og slektskap til omkringliggende bebyggelse.
Hus D er løftet opp til 8 etasjer, mens hus B og C er 6 etasjer.
Gnr 1, bnr 777 Grotterødgata 7 og 9 med tomtestørrelse 556 kvm er seksjonert i 8 seksjoner og beholdes slik den står.
Gnr 1, bnr 778 er ikke en del av prosjektet pr i dag, men det er likevel tegnet inn et bygg A med 4 etasjer.
Tilsammen utgjør disse fire matriklene hele kvartal 305.
Gnr 1, bnr 1512 er utleid med årsleie 686.000 og potensiale til ytterligere utleie av en kjellerleilighet som etter noe modifisering kan leies ut til anslagsvis årsleie 120.000. Oppgjør for eiendommen i 2021.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 2021

Areal og eierform

1712 kvm. Eiet tomt
4600 BRA S bolig
200 BRA S næring

Tomt og hage

Tomten som skal utvikles består av 2 matrikkler med areal tilsammen ca 1715 kvm;
Gnr 1, bnr 776 Dronningensgate 39 tomtestørrelse 605 kvm.
Gnr 1, bnr 1512 Korsgatga 10 tomtestørrelse 1111 kvm

Reguleringsforhold

Det er utarbeidet mulighetsstudie fra SG arkitekter basert på kommunedelplanen med blokkbebyggelser på 6-8 etasjer.
Eiendommene (Gnr.1 Bnr. 1512 og 776) ligger i uregulert område som omfattes av ny sentrumsplan (KDP) for Sarpsborg definert som urban høy bebyggelse. Dronningensgate 39 og Korsgata 10 utgjør en del av kvartal 305.

Det er tatt utgangspunkt ny sentrumsplan i Sarpsborg sentrum, som gir flere føringer for utbyggingen på tomten. Det er ikke ønskelig å utfordre planen, men få regulert et prosjekt i tråd med denne.
Kvartalsnummer: 305
Byggeområde formål : sentrumsbebyggelse (og grønnstruktur)
Utnyttelse: Kvartalet ligger innenfor høydeintervall 3C - Urban høy bebyggelse. Det skal være variasjon i byggehøyder. Maks gesims 15 meter og mønehøyde 21,5 meter, eller ytre gesimshøyde 15 og indre 21,5. Det kan vurderes innslag av punktvis høyere bebyggelse opp til 28,5 meter. Grunnflaten for dette skal ikke overstige 30% av kvartalets areal. Løsninger for inntrukne etasjer avklares gjennom regulering. Forutsetninger for utvikling av høyere bebyggelse: i. Bebyggelsen følger prinsippet om lav bebyggelse mot gata og høyere i bakgrunn. Ved plassering av punktvis høyere bebyggelse må sol- og lysforhold for omkringliggende bebyggelse og gater vektlegges. ii. Bebyggelse kan trekkes vekk fra gatelivet for å gi plass til utvidet gate, offentlige byrom, trerekker eller grønne forarealer. iii. Det skal tilrettelegges for visuelle forbindelser og passasjer gjennom kvartalet. iv. Byens monumentale bygg skal hensyntas v. Solforhold i gågaten og krysset St. Maries gate/Jernbanegata skal ivaretas Bevaringshensyn: Det er ingen bevaringshensyn o.l. markert innenfor kvartalet. Det er dog
flere bevaringshensyn å hensynta: H570_11 - veiestetikk Krysset Grotterødgata/Storgata er markert som hensynssone: Gatestrukturen og trerekken skal bevares og replantes ved behov.
Gul liste: Glenghuset og Biblioteket i nabokvartalet står på gul liste. Relevante bestemmelser i så måte: vi: Ved nye tiltak i områder som grenser inn mot gul liste-bygninger (buffersone), vil kommunen kreve at det redegjøres for hvordan tiltaket tilpasser seg til områdets karakter og kulturmiljø, og hvordan verdiene i området ivaretas. Det kan kreves fasadeoppriss og/eller tilpasningsbeskrivelse som også viser tilliggende bebyggelse. Andre føringer: MUA: For hver boenhet skal det settes av 15kvm uteopphold. Kravet kan fravikes noe for prosjekter i umiddelbar nærhet til park/friområde. Støy: Området ligger i avvikssonen i sentrum prioritert for utvikling. Det åpnes for avvik fra nasjonale støyretningslinjer, men det må dokumenteres at det ikke er mulig å oppnå gode utbyggingsløsninger innenfor støyretningslinjen. Følgende skal likevel være oppfylt: - Halvparten av oppholdsrommene og minst ett sov mot stille side -Dersom sov legges i rød støysone må det gjennomføres tiltak slik at støynivået utenfor vinduet ikke overskriver verdier tilsvarende gul støysone.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Kr. 29 500 000,-

Oppgjør

Ved overtagelse betales kjøpesum fratrukket en andel som er kjøpesum for gnr 1, bnr 1512. Dette beløpet (+ omkostninger) er avtalt gjort opp 01.02.2021. Eiendommen er utleid, og kjøper vil fra overtagelse av denne eiendommen overta leieinntektene i regulerings tiden frem til riving og byggestart.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" som alle aksjene i Dronningensgate 39 AS.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 20.09.2021 10:31. Saksnr. 17-21-0057