" type="text/javascript"> te
Rygge Næringspark - med sterke merkevarer
Rygge Næringspark - med sterke merkevarer
Godkjent ramme for signalbygg på tomt A
Godkjent ramme for signalbygg på tomt A
 Tomt A med flott beliggenhet inntil rundkjøring og Cirkle K
Tomt A med flott beliggenhet inntil rundkjøring og Cirkle K
Tomt E 15.000 kvm utleid til 2024 med midlertidig bolig-rigg
Tomt E 15.000 kvm utleid til 2024 med midlertidig bolig-rigg
Tomt E 15.000 kvm utleid til 2024 med midlertidig bolig-rigg
Tomt E 15.000 kvm utleid til 2024 med midlertidig bolig-rigg
Tomt E 15.000 kvm utleid til 2024 med midlertidig bolig-rigg
Tomt E 15.000 kvm utleid til 2024 med midlertidig bolig-rigg
Tomt E - plantegning bolig-rigg
Tomt E - plantegning bolig-rigg
Oversiktsfoto
Oversiktsfoto
Tomteområde Rygge reguleringskart med tomt A og E inntegnet. D er solgt.
Tomteområde Rygge reguleringskart med tomt A og E inntegnet. D er solgt.
Reguleringskart
Reguleringskart
Logo
Logo

Viken
Østre Huggenesvei 2

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
BTA 0m²
Tomteareal 21 000m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Østre Huggenesvei 2

To konkrete tomter kan nå tilbys for salg:

Tomt "A" på 6.057 kvm, gnr/bnr 156/16. Tomten har adkomst direkte fra rundkjøringen ved av-/påkjøringsrampen til E6. Den ligger foran Cirkle K med den beste adkomst- og profileringsmuligheten som kan oppnås så tett på E6. Rammetillatelse foreligger for oppføring av signalbygg som inntegnet på vedlagte perspektivbilde. Tomten egner seg for en virksomhet som ønsker den aller beste synligheten for utstilling av produkter eller varer, og som verdsetter best mulig tilgjengelighet for sine kunder langs E6. BYA 75%, 3845 kvm.
Del av felt "B/VS" i reguleringsplanen. Særdeles god tilgjengelighet og eksponering mot E6.

Tomt "E" på 15.065 kvm, gnr 156, bnr 81. Tomten er opparbeidet og midlertidig bebygget med boligrigg. Store deler av tomtearealet er utleid frem til 2024-2026. Tomten inngår i felt "N2A" i reguleringsplanen, og den er områderegulert. Årlig leie ca.1,6 mnok (2022). Mulig tilleggsleie på ca 1 mnok om leietaker benytter opsjon på å utvide leieforholdet til å gjelde hele tomtearealet.

Matrikkel

Gnr. 156 Bnr. 16, 81, m.fl. i Moss kommune

Beliggenhet

Rygge Næringspark Østfold er en regional næringspark i forlengelse av flystripen nord for Moss Lufthavn og danner en inngangsportal til flyplassen, ved avkjøring nr. 12 fra E6,. Den militære flyplassen opplever en betydelig vekst gjennom etablering av forsvarsrelaterte virksomheter. Næringsområdet tilbyr en stor bredde av muligheter innenfor veiservice, matservering og bevertning, hotell, kontorer, bilutstillingslokale og bilutleie, samt flyplassrelatert virksomhet.

Næringsområdet er regulert og oppdelt i flere tomter. Hver tomt har noe differensiering på bruksformål og byggehøyder. Noen tomter er detaljregulert og klare for utbygging, mens noen kun er områderegulert. En av tomtene har rammetillatelse på nybygg slik at utbygging kan igangsettes umiddelbart. Nærmest avkjørselen fra E6 ligger Cirkle K og McDonalds, begge med umiddelbar adkomst fra E6. Disse har god synlighet fra og profilering mot E6. Tesla har etablert landets største ladestasjon her. Volmax har etablert seg med nytt lastebilanlegg som leverer komplette tjenester innenfor bil, henger, service og PKK, etter One Stop Shop-prinsippet. Og Loe Rørprodukter har oppført nytt servicesenter med utviklingsavdeling for nye produkter til infiltrasjon av overvann. I tillegg har Kongsberg Aviation Maintenance Services bygget opp et nytt vedlikeholdssenter for militær og sivil luftfartsindustri vis-a-vis næringsparken. Det er ca 50 km til Oslo og ca 50 km til riksgrensen Svinesund, tilsvarende ca 30 minutters kjøretid hver vei.

Utvikler sitter igjen med t0 næringstomter, hvorav "A" har rammetillatelse på
nybygg og "E" er midlertidig utleid i omtrent 4 år.

All infrastruktur er eller vil bli opparbeidet og ferdigstilt inneværende år.

Adkomst

Adkomst direkte fra E6.

Kort om eiendommen

To konkrete tomter kan nå tilbys for salg:

Tomt "A" på 6.057 kvm, gnr/bnr 156/16. Tomten har adkomst direkte fra rundkjøringen ved av-/påkjøringsrampen til E6. Den ligger foran Cirkle K med den beste adkomst- og profileringsmuligheten som kan oppnås så tett på E6. Rammetillatelse foreligger for oppføring av signalbygg som inntegnet på vedlagte perspektivbilde. Tomten egner seg for en virksomhet som ønsker den aller beste synligheten for utstilling av produkter eller varer, og som verdsetter best mulig tilgjengelighet for sine kunder langs E6. BYA 75%, 3845 kvm.
Del av felt "B/VS" i reguleringsplanen. Særdeles god tilgjengelighet og eksponering mot E6.

Tomt "E" på 15.065 kvm, gnr 156, bnr 81. Tomten er opparbeidet og midlertidig bebygget med boligrigg. Store deler av tomtearealet er utleid frem til 2024-2026. Tomten inngår i felt "N2A" i reguleringsplanen, og den er områderegulert. Årlig leie ca.1,6 mnok (2022). Mulig tilleggsleie på ca 1 mnok om leietaker benytter opsjon på å utvide leieforholdet til å gjelde hele tomtearealet.

Areal og eierform

Eiendommene er eiet av hjemmelselskaper, og selges som salg av aksjer i disse.

Reguleringsforhold

Områderegulering for Huggenesskogen Næringsområde er vedlagt i prospekt. Utdrag fra denne;

Innenfor felt N1 og N2A tillates etablert næringsbebyggelse for virksomheter som er
flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert næring.

Følgende typer virksomheter ansees å i utgangspunktet å komme inn under begrepet
flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert:
Flyselskaper
Leiebilselskaper
Veiservice
Bilservice
Parkering
Hotell
Rådgivningsfirma med utstrakt reisevirksomhet med fly
Produktutvikling innenfor høyteknologisk produksjon
Produksjon av varer til driften ved flyplassen
Varedistribusjon med fly

Følgende typer virksomheter kan i tillegg ansees å komme inn under begrepet
flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert, dersom relasjonen til flyplassen er sterk eller
kunnskapselementet er tydelig:
Utdanningsvirksomhet.
Produksjon av varer.
Lagervirksomhet.
Håndverksbedrifter.
Engros og servicebedrifter.
Salg av biler/motorkjøretøy.

Ved søknader om tillatelse til bygging, igangsetting eller bruksendring kan kommunen
kreve framlagt en plan for virksomheten som dokumenterer at den kommer inn under
begrepet flyplassrelatert og/eller kunnskapsbasert.

Innenfor felt N2 tillates også klargjøringssenter for utleiebiler, eventuelt i kombinasjon med
vaskeanlegg, verksted, kundesenter, bilutsalg, parkering og kontorer.
Det tillates ikke etablert virksomheter som i hovedsak driver med detaljhandel.

Maksimal tillatt utnyttelse for N1 og N2A er % BYA = 75 %

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Megler besitter kopi av disse.

Prisantydning

Konf. megler

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" i form av aksjesalg i hjemmelsselskap.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt Meglerstandard for salg av AS vil bli benyttet.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren/Remax er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 26.11.2021 11:01. Saksnr. 17-21-0108