" type="text/javascript"> te
Velkommen til Viker på Lena!
Velkommen til Viker på Lena!

Oppland
Gilemarkvegen 30

Prisantydning
Kr 6 750 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1900
BTA 1190m²
Tomteareal 15 640m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Gilemarkvegen 30

Matrikkel

Gnr. 169 Bnr. 9 i Østre toten kommune

Det presiseres at det kun er ovennevnte matrikkel som selges.
I tilstandsdokumentet fremgår det flere matrikkelenheter, men disse er nå utskilt fra eiendommen og fremgår ikke av salget.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til på Kapphøgda med kort vei til Lena og Kapp. Ca. 15 minutter til Gjøvik.
God beliggenhet med tanke på Valle VGS, Lena VGS og Norsk Hestesenter på Starum.

Gangavstand til bussholdeplass.

Det er kun 1 time og 15 minutter til Gardermoen.

Eiendommen ligger i et naturskjønt område med spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer. Gode turmuligheter i nærområdet. Kort vei til Karidalen skisenter.

Adkomst

Avkjøring fra Gjøvikvegen (RV33), inn på Rustadlinna, første til venstre inn på Gilemarkvegen. Ta første veg inn til høyre og første til venstre. Eiendommen vil da ligge på venstre side.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1900

Byggemåte

Eiendommen er oppført over 2 etasjer med kjeller/underetasje fra ulike byggeår. Dreneringen er antagelig fra byggeåret 1900 og ved tilbygg fra 1970. Grunnmur i tykk gråsteinsmur på opprinnelig del. Støpt grunnmur på tilbygde deler. Opprinnelig bygg er oppført i reisverk, tilbygg i trebindingsverk og betong. Liggende kledning på opprinnelig del, tilbygg med teglstein forblending og liggende panel. Vinduer av ulik alder og utførelse. Tak på opprinnelig bygning har mønet tretak med antatt sperre konstruksjon. I tillegg er det pulttak over inngang. Takoppløft i 2. etasje med mansard tak. Hovedbygg med mønet tretak med trappinger og ulike høyder. Tekking fra 2012 med takstein. Nyere renner og nedløp.
Etasjeskille med støpt dekke og trebjelkelag.


Låve oppført ca 1900. Fundamentert på steinblokker. Oppført i reisverk/tømmer med utvendig stående panel. Mønet tretak med gammel flat teglstein. Benyttet som lager og oppbevaring. Bygningen har behov for vedlikehold.


Stabbur/uthus fra 1900, fundamentert på steiner og oppført i tømmer/reisverk med utvendig låvepanel. Mønet tretak med flat eldre teglsteinstekking. Benyttet som lager. Behov for vedlikehold.

Garasje oppført 1975 i sammenheng med hovedinngang til underetasje/kjeller. Fundamentert på støpt plate og oppført i trebindingsverk med utvendig teglsteins forblending. Mønet tretak tekket med takstein. Carport og overbygget inngang er fundamentert på støpte pillarer med bærende tresøyler og dragere, bordtak tekket med takstein.

Rapporten er inntatt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Innhold

Eiendommen inneholder hovedbygning med 9 hybler og 6 leiligheter over 2 etasjer med ulike størrelser.

Bygningen er opprinnelig fra ca. 1900 og tilbygget i 1973-80 tallet. Eiendommen var tidligere Viker sykehjem og ble ombygget.

På eiendommen står det også en låve og et stabbur/uthus. Disse er benyttet som lager og oppbevaringsplass.

Areal

Totalt bruttoareal: 1190 m2
Totalt bruksareal: 1080 m2

Underetasje: Inngang, trapperom, gangarealer, boder, felles kjøkken, felles bad/vask og disponible rom. Kjeller under opprinnelig bygg har lav takhøyde og er ikke målbare arealer. 4 enkle hybler.

1. etasje: Hall, gangarealer, kjøkken, dusjrom, vaskerom. 9 hybler og 4 leiligheter med varierende størrelser.

2. etasje: Trapperom/gang og 2 leiligheter med utgang til romslig balkong.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 28.08.19 utført av Dag Magnus Berthinsen. Arealene er beregnet etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Standard

Eiendommen holder en normal standard alder tatt i betraktning. Det er gjort enkelte moderniseringer og vedlikeholdmessige grep. Det er allikevel enkelte deler ved eiendommen som trenger vedlikehold og moderniseringer. Kostnader forbundet med dette må påregnes.

Leilighetene og hyblene holder en normal til enkel standard.

Opplyses om at flere av baderom/våtrom er av nyere dato med moderniseringer.


El-anlegg:
Det opplyses at alle leiligheter har egen strømmåler og automatsikringer. Hovedskapet er plassert i kjelleren, eldre automatsikringer.

Vvs:
Flere nye OSO varmtvannsberedere i kjeller. 3 stk à 200 liter til hybler og leiligheter. I tillegg en på 1.200 liters kapasitet som går til tre enheter.

Oppvarming

Eiendommen varmes opp med strøm via panelovner og eventuelle andre mobile oppvarmingskilder. Opplyses om at det er varmekabler i store deler av underetasjen, men at disse pr. i dag ikke er i bruk.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no.
Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Annet

Eiendommen er registrert som Hospits pensjonat i næringsgruppen overnattings- og serveringsvirksomhet.

Det er pr. dags dato ikke søkt bruksendring for det formålet som eiendommen benyttes til i dag.

Areal og eierform

15640 kvm. Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen består av et bruksnummer og har et totalt areal på ca. 14640 mål bestående av flatt og svakt hellende terreng. Rundt bebyggelsen er det pent opparbeidet med plen, beplantninger og gruset gårdsplass med gode parkeringsmuligheter for leietakere. Eiendommen har gode solforhold.

De andre gårds-og bruksnummer som tilhørte tidligere er nå skilt ut.

Tomten har utbygningsmuligheter og potensiale. Det må selvfølgelig avklares med kommunen først.

Parkering

Meget gode parkeringsmuligheter på tomten og i garasje samt carport.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen omfattes av kommuneplan/kommunedelplan som er avsatt til:

- LNRF areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende - 16.06.2019.
- Hensyn landskap - 19.06.2019.
- Reguleringsplan skal fortsatt gjelde - 19.06.2019.
- Gul sone iht. T-1442 - 19.06.2019.

Eiendommen ligger i et regulert område med plannavn Kapphøgda næringspark, PLANID: 52820140005 med formål om LNRF areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, datert 15.06.2016.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

Gnr. 169 Bnr. 9:
- 1960/4794-1/19 - 28.10.1960 - Bestemmelse om vannledning.
- 1983/990045-1/19 - 28.10.1983 - Elektriske kraftlinjer.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 10.02.1983 og midlertidig brukstillatelse datert 15.11.1974 på eiendommen.

Kopi av disse kan fåes av megler.

Prisantydning

Kr. 6 750 000,-

Beregnet totalkostnad

6 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
168 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 750 000,-))

170 092,- (Omkostninger totalt)

6 920 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter utgjør for 2019 ca. kr. 34.436,- og er fordelt på følgende måte:

- Vannavgift kr. 3061,- + kr. 23,- pr. kbm.
- Avløpsavgift kr. 3448,- + kr. 30,45,- pr. kbm.
- Renovasjon, husholdningsavfall kr. 26477,-

Eiendommen har to vannmålere.

Eiendommen har ikke eiendomsskatt.

Branntilsyn og feiing, årsgebyr pr. pipe kr. 606,-
Sist branntilsyn ble utført 11.06.2018.

Leieforhold

Eiendomsmarkedet for utleie i dette området er generelt bra. Enkelte leiligheter i denne bygningen har i følge takstdokument lavere markedsleie enn hva som kan forventes.
Årlige leieinntekter anslås i følge takstdokument kr 739.600,-.

Viser til verdi og lånetakst for næringseiendom med utleie leiligheter/hybler og 2 uthus.

Leiekontrakter kan fremskaffes, ta kontakt med megler.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 10.05.2021 12:21. Saksnr. 18-19-0115